Deklaracja Dostępności


Deklaracja dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www. http://zs3-sulechow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 05.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter informacyjny

i promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Wyłączenia:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono: 28.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 05.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kamil Sorgowicki, mail: admin@zs3-sulechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 385 27 69 Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie nie jest  w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

W skład Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie  wchodzą 4 budynki: A, B, C i D.

Budynek (główny) A: do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony boiska szkolnego i wejście od strony placu apelowego. Wejście główne i wejście od strony placu apelowego są przystosowane dla osób na wózkach. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. Przy wejściu głównym funkcjonuje portiernia                         i osoby na wózkach mogą liczyć na pomoc pani z portierni lub mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika sekretariatu. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 68 385 27 69.

Budynek B: do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne i wejście boczne od strony szczytu budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób na wózkach.

Budynek C: do budynku prowadzi 1 wejście, które nie jest przystosowane dla osób na wózkach.

Budynek D: do budynku prowadzi 1 wejście, które nie jest przystosowane dla osób na wózkach.

Przy wejściach głównych do budynków nie jest zainstalowany dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia do budynków nie są zabezpieczone bramkami.

W budynkach nie ma windy.

Przy budynku głównym oznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Brak

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Informacja wytworzona przez:
Kamil Sorgowicki
email: admin@zs3-sulechow.pl tel.:683852769
, w dniu:  21‑03‑2021 17:50:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Sorgowicki
email: admin@zs3-sulechow.pl tel.:683852769
, w dniu:  21‑03‑2021 17:50:21
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2021 17:56:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie